Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

Zájazd do Čiernej Hory

E-mail Vytlačiť PDF
Vedenie našej územnej úradovne v spolupráci s cestovnou kanceláriou Ivanco Travel Agency organizuje v termíne od 18. júna do 28. júna 2022 zájazd do Čiernej Hory na známu piesočnú pláž v mestečku Bar s možnosťou fakultatívnych výletov do okolia. Cena zájazdu je 400.-€. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.
 

Oznam

E-mail Vytlačiť PDF
Vedenie územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA, oznamuje svojim členom, ktorí si ešte neuhradili členský poplatok na rok 2022, že tak môžu urobiť maximálne do 30.06.2022. Po tomto termíne nebude možné členský príspevok uhradiť a členstvo v Slovenskej sekcii IPA  im bude automaticky zrušené.

Pri úhradách členského príspevku bankovými prevodmi členov žiadame, aby dôsledne vypĺňali všetky údaje prevodného formuláru alebo prevodného lístku, aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať.

V prípade realizácie ktoréhokoľvek spôsobu úhrady členského príspevku prostredníctvom bankového prevodu uvádzajte nasledovné údaje o bankovom účte Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA, ktoré sú potrebné pre identifikáciu platcu:

Číslo účtu:

0048280857

IBAN:                                                                
Názov banky:                    

SK3909000000000048280857
Slovenská sporiteľňa

Kód banky:

0900

Variabilný symbol:

2022

Konštantný symbol:

0558

Popis transakcie, účel platby, správa pre prijímateľa:

Meno a priezvisko


Ak nebudú pri platbe za členský príspevok na rok 2022 vyplnené všetky údaje tak, ako je to uvedené v tabuľke, nebude možné platbu priradiť ku konkrétnemu členovi. Potom bude musieť konkrétny člen úradovne dokladovať úhradu (kópia prevodného príkazu alebo výpisu z účtu).

Členovia ktorí si  ešte nevyzdvihli členský preukaz na rok 2022, to môžu urobiť u vedúceho územnej úradovne Jozefa Šmidoviča. tel. 0905 384655, alebo e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Uznesenie z výročnej schôdze IPA územná úradovňa Trnava

E-mail Vytlačiť PDF
Výročná schôdza schválila uznesenie, zo svojej výročnej schôdzi, konanej dňa 22.04.2022 v Trnave v tomto znení:

Berie na vedomie správu sekretára územnej úradovne Trnava

Výročná schôdza zvolila nové vedenie územnej úradovne Trnava, Slovenskej sekcie IPA v zložení:

Vedúci územnej úradovne Trnava: Jozef Šmidovič
Sekretár územnej úradovne Trnava: Rudolf Garažia
Pokladník územnej úradovne Trnava: Peter Hlavatý                          

Poveruje novo zvolené vedenie územnej úradovne Trnava k prebratiu celej agendy územnej úradovne Trnava, prístupu na webovú stránku IPA, prístupu na e-.mailovú stránku územná úradovňa Trnava od bývalého vedúceho v zmysle stanov Slovenskej sekcie IPA.

Poveruje nového vedúceho územnej úradovne Trnava Jozefa Šmidoviča, ako i pokladníka Petra Hlavatého k prebratiu finančného účtu, v Slovenskej sporiteľni - č. účtu: SK39 0900 0000 0000 4828 0857 Slovenská sporiteľňa a.s, ako i prebratiu pokladne, peňažného denníka, a úradnej pečiatky, územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA

Poveruje novo zvolené vedenie územnej úradovne Trnava na vypracovanie plánu činnosti na rok 2022, do 15.5.2022

Poveruje novo zvolené vedenie územnej úradovne Trnava na vykonanie finančného auditu a následné oboznámenie členskej základne, so stavom finančných prostriedkov na účte ako i v pokladni územnej úradovne Trnava, následné ich zverejnenie  na webovej stránke IPA územná úradovňa Trnava, do 30.6.2022.

Berie na vedomie diskusné príspevky diskutujúcich bez prijatia ďalších opatrení.

V Trnave  dňa 22.04.2022

Zapísal: Eduard Bulla v.r

Overovatelia: 
Marcel Sedlák v.r
Staňová Helena v.r

 

Členská schôdza - 22.04.2022 - ozman o mieste konania

E-mail Vytlačiť PDF
Vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA oznamuje svojim členom, ktorí prejavili záujem o účasť na členskej schôdzi územnej úradovne, konanej dňa 22. apríla 2022 o 16,00 hod., že miesto jej konania bude na adrese Pri Kalvárii 687 v Trnave - reštaurácia a piváreň Sessler
 

Členská schôdza Územnej úradovne Slovenskej sekcie IPA - 22.4.2022

E-mail Vytlačiť PDF
V súlade s čl. 5 ods. 2 Stanov Slovenskej sekcie IPA  (členskú schôdzu zvoláva vedúci územnej úradovne spravidla jedenkrát ročne, minimálne však raz za 4 roky v čase a mieste ním určenom najneskôr však 30 dní pred termínom jej konania) zvolávam členskú schôdzu Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA (ďalej len „územná úradovňa), ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2022 (miesto sa určí dodatočne) so začiatkom o 16:00 hod.
Návrh programu:  1. Otvorenie,  2. Prezentácia, 3. Návrh a schválenie programu členskej schôdze, 4. Vyhodnotenie činnosti územnej úradovne (príspevok vedúceho územnej úradovne, sekretára územnej úradovne), 5. Rôzne, 6. Prestávka, 7. Prezentácia, 8. Návrh a schválenie volebnej komisie, 9. Voľby vedenia územnej úradovne (vedúci, sekretár a pokladník),  10. Záver,  11. Občerstvenie.
 

Prezentácia účastníkov členskej schôdze územnej úradovne bude prebiehať v deň konania schôdze v čase od 15:30 do 16:00 h. v mieste jej konania.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás žiadam, aby ste svoje návrhy na kandidátov (vedúci územnej úradovne, sekretár, pokladník) predkladali v elektronickej forme vedeniu územnej úradovne na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. a to najneskôr do 14. apríla  2022 (podľa čl. 12, ods. 1 a 2 Volebného poriadku Slovenskej Sekcie IPA). Návrh kandidáta musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, funkciu, na ktorú kandidáta navrhuje, meno a priezvisko navrhovateľa a dátum resp. spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou.

Zároveň Vás žiadam o potvrdenie Vašej účasti na predmetnej schôdzi zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. v termíne do 14. apríla 2022 a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného priestoru (s poukazom na kapacitné možnosti) na organizáciu členskej schôdze, od ktorého závisí miesto konania členskej schôdze Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA. Uvedené miesto konania bude členom, ktorí potvrdia svoju účasť e-mailom, zaslané elektronicky v termíne do 18. apríla 2022.
 

ČLENSKÉ PREUKAZY NA ROK 2022

E-mail Vytlačiť PDF
Vydávanie členských preukazov na rok 2022, spolu s nálepkou na vozidlo, bude realizované od 25.01.2022 prostredníctvom asistenta vedúceho Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA Mgr. Rudolfa Hýbelu, na základe telefonického dohovoru (tel. č.: 0915/410014), v budove pohotovostnej motorizovanej jednotky odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Trnave na ul. Žarnova č. 28 v Trnave. Žiadame všetkých členov, aby si predmetné členské preukazy prevzali v čo možno najkratšom termíne.
 


Strana 1 z 16