Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uznesenie z výročnej schôdze IPA územná úradovňa Trnava

E-mail Vytlačiť PDF
Výročná schôdza schválila uznesenie, zo svojej výročnej schôdzi, konanej dňa 22.04.2022 v Trnave v tomto znení:

Berie na vedomie správu sekretára územnej úradovne Trnava

Výročná schôdza zvolila nové vedenie územnej úradovne Trnava, Slovenskej sekcie IPA v zložení:

Vedúci územnej úradovne Trnava: Jozef Šmidovič
Sekretár územnej úradovne Trnava: Rudolf Garažia
Pokladník územnej úradovne Trnava: Peter Hlavatý                          

Poveruje novo zvolené vedenie územnej úradovne Trnava k prebratiu celej agendy územnej úradovne Trnava, prístupu na webovú stránku IPA, prístupu na e-.mailovú stránku územná úradovňa Trnava od bývalého vedúceho v zmysle stanov Slovenskej sekcie IPA.

Poveruje nového vedúceho územnej úradovne Trnava Jozefa Šmidoviča, ako i pokladníka Petra Hlavatého k prebratiu finančného účtu, v Slovenskej sporiteľni - č. účtu: SK39 0900 0000 0000 4828 0857 Slovenská sporiteľňa a.s, ako i prebratiu pokladne, peňažného denníka, a úradnej pečiatky, územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA

Poveruje novo zvolené vedenie územnej úradovne Trnava na vypracovanie plánu činnosti na rok 2022, do 15.5.2022

Poveruje novo zvolené vedenie územnej úradovne Trnava na vykonanie finančného auditu a následné oboznámenie členskej základne, so stavom finančných prostriedkov na účte ako i v pokladni územnej úradovne Trnava, následné ich zverejnenie  na webovej stránke IPA územná úradovňa Trnava, do 30.6.2022.

Berie na vedomie diskusné príspevky diskutujúcich bez prijatia ďalších opatrení.

V Trnave  dňa 22.04.2022

Zapísal: Eduard Bulla v.r

Overovatelia: 
Marcel Sedlák v.r
Staňová Helena v.r