Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

IPA - Medzinárodná policajná asociácia

E-mail Vytlačiť PDF

International Police Association (IPA) - Medzinárodná policajná asociácia je nezávislé spojenie aktívnych alebo penzionovaných príslušníkov policajnej služby bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva.ČO JE IPA?

International Police Association (IPA) - Medzinárodná policajná asociácia je:

-   nezisková organizácia,
-   najväčšie medzinárodné združenie policajných úradníkov s počtom členov okolo 400 000 vo viac ako 
    61 krajinách na celom svete,
-   neštátna organizácia s poradným štatútom v hospodárskej a sociálnej rade OSN a Rade Európy,
-   jediná medzinárodná organizácia policajných pracovníkov bez rozdielu hodnosti, funkcie, jazyka, rasy,
    náboženstva a svetového názoru,
-   politicky a odborne nezávislá,
-   otvorená pre políciu každého štátu, ktorý umožní medzinárodné kontakty a výmenou skúseností 
    medzi príslušníkmi polície.AKÉ CIELE MÁ IPA?

International Police Association (IPA) chce:

-  podporovať priateľské vzťahy a vzájomnú pomoc medzi policajnými úradníkmi, 
-  napomáhať a podporovať výmenu skúseností v policajnej oblasti a prispievať tak k uľahčeniu
   medzinárodnej policajnej spolupráce,
-  svojou spoluprácou s verejnosťou ovplyvňovať obraz a predstavy o polícii a tak pozitívne pôsobiť na
    vzťahy medzi občanmi a políciou,
-  študijnými cestami a stretnutiami rozširovať znalosti svojich členov a pochopenie pre problémy druhých,
-  v rámci svojich možností pomáhať v sociálnej oblasti,
-  napomáhať vzájomnej tolerancii a prispievať k porozumeniu medzi národmi a udržaniu mieru. ČO IPA PONÚKA?
 
-  formou seminárov široký vzdelávací program realizovaný v informačnom a vzdelávacom centre na
   zámku v Gimborne,
-  regionálne, národné a medzinárodné vzdelávacie stretnutia na všetkých piatych kontinentoch,
-  štipendiá v cudzine pre doplnenie ďalšieho odborného vzdelania,
-  policajné štúdium a vzdelávacie cesty do ďalekých krajín,
-  každoročné medzinárodné stretnutie mládeže pre mladých členov organizácie IPA a pre synov a dcéry
   členov IPA,
-  týždne priateľstva, športové súťaže a jubileá so sociálnym a kultúrnym pozadím k podpore
   medzinárodných stretnutí medzi členmi,
-  medzinárodné programy výmeny mládeže, jedinečná príležitosť pre nové skúsenosti v oblasti
   vzdelávania a kultúry,
-  cenovo výhodné rekreačné pobyty v hoteloch IPA doma a v zahraničí,
-  možnosti poznávania policajných zariadení doma a v zahraničí a výmenu skúseností s kolegami bez
   rozdielov národnosti, hodnosti a služobného zaradenia.  Hymna IPA